kategoriálny systém

Text hesla

kategoriálny systémfiloz. učenie, pri ktorom ide z ontologického hľadiska o určenie možných tried predmetov a z noetického hľadiska o možné triedy predikátov, bez ktorých nie je možné pochopiť a potom ani vysvetliť skutočnosť. V rámci dejín filozofie kategoriálny systém v najprepracovanejšej podobe predstavili Aristoteles a G. W. F. Hegel. V Aristotelovej filozofii tvorí základ kategoriálneho systému desať kategórií, a to podstata, kvantita, kvalita, vzťah, miesto, čas, poloha, vlastníctvo (vo význame mať, napr. má oči, má ruky), činnosť a trpnosť, v Heglovej filozofii kategórie čisté bytie, nič, stávanie sa (dianie), kvantita, kvalita, miera, podstata, skutočnosť, pojem, subjektivita, objektivita, idea a absolútna idea (→ filozofické kategórie).

Zverejnené v marci 2017.

Kategoriálny systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kategorialny-system