kategoriálna ontológia

Text hesla

kategoriálna ontológia — typ ontologického učenia, ktorého najdôležitejším aspektom je dôraz na význam vlastného obsahového filozofického určenia kategórií (→ filozofické kategórie). V dejinách filozofie má mnohé podoby, a to od filozofie Pytagora zo Samu (obmedzené a neobmedzené) a Parmenida z Eley (bytie a nebytie) cez Aristotela, ktorý ako prvý rozpracoval svoje učenie ako kategoriálnu ontológiu s ústredne situovanou kategóriou podstaty, až po najprepracovanejšiu filozofickú podobu kategoriálnej ontológie, ktorou je logika G. W. F. Hegla (Logika ako veda I-III, Wissenschaft der Logik, 1812 – 16; slov. 1986) predstavujúca učenie o bytí, učenie o podstate a učenie o pojme. Vývoj absolútnej idey je u Hegla predstavený ako kategoriálna analýza bytia od jeho najvšeobecnejšieho a najprázdnejšieho určenia ako čistého bytia cez analýzu ďalších kategórií (nič, stávanie sa, kvantita, kvalita, miera) po stále bohatšie a konkrétnejšie napĺňanie vysvetlenia skutočnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kategoriálna ontológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kategorialna-ontologia