katastrofický dlhopis

Text hesla

katastrofický dlhopis — typ poistného dlhopisu, ktorý slúži na prenos vopred definovaných katastrofických rizík na kapitálový trh prostredníctvom sekuritizácie týchto rizík do podoby cenných papierov emitovaných špecializovanou spoločnosťou (spoločnosť so zvláštnym účelom, angl. special purpose vehicle, SPV) založenou na tento jediný účel. Zvyčajne je to vysoko výnosový cenný papier s rizikom straty kupónu alebo celej nominálnej hodnoty v prípade vzniku živelnej katastrofy, keď sa tieto prostriedky využijú na pokrytie plnení poisťovní alebo zaisťovní v súvislosti s katastrofou. V prípade, že počas životnosti dlhopisu ku katastrofickej udalosti nedôjde, investorom sa vyplatí kupón a na konci životnosti nominálna hodnota dlhopisu.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrofický dlhopis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastroficky-dlhopis