kataláza

Text hesla

kataláza [gr.] — enzým (oxidoreduktáza) katalyzujúci rozklad peroxidu vodíka H2O2 na vodu a kyslík, pri nízkych koncentráciách peroxidu vodíka funguje ako peroxidáza; v závislosti od druhu organizmu. Kataláza je schopná peroxid vodíka nielen redukovať, ale aj oxidovať, čím sa líši od peroxidáz, ktoré ho iba redukujú. Kataláza odstraňuje toxický peroxid vodíka vznikajúci pri aeróbnom metabolizme bunky. Vyskytuje sa vo väčšine aeróbnych organizmov (v aeróbnych baktériách, v rastlinách a živočíchoch), anaeróbne organizmy ju neobsahujú. V bunkách eukaryontných organizmov sa nachádza najmä v peroxizómoch.

Katalaza je tetramér zložený zo štyroch proteínových podjednotiek. Každú podjednotku tvorí jednoduchý polypeptidový reťazec spojený s prostetickou skupinou protoporfyrínom obsahujúcim ión Fe2+ (→ hém, donor elektrónov na redukciu peroxidu vodíka). Kataláza sa komerčne získava z druhu Aspergillus niger a z druhov rodu Penicillium. Používa sa napr. v potravinárskom priemysle na odstránenie nadbytku peroxidu vodíka (používaného na dezinfekciu pri nízkych teplotách) z mliekarenských produktov a z potravín ožiarených ionizujúcim žiarením, v mikrobiológii na odlíšenie bakteriálnych druhov (tzv. katalázový test) a v textilnom priemysle.

Zverejnené v marci 2017.

Kataláza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalaza