kaskádový transformátor

Popis ilustrácie

Príklad zapojenia kaskádového transformátora zloženého z transformátorov 1, 2, 3 s vyznačením primárnych P, sekundárnych S a terciárnych T vinutí a výstupného napätia U, 2U a 3U

Text hesla

kaskádový transformátor — zapojenie niekoľkých transformátorov za sebou s cieľom získať vysoké výsledné elektrické napätie (zvyčajne nad 500 kV). Transformátory majú okrem primárneho a sekundárneho vinutia aj terciárne vinutie s počtom závitov rovnajúcim sa počtu závitov primárneho vinutia. Primárne a sekundárne vinutie prvého transformátora sú uzemnené, pričom na primárne vinutie je pripojené nízke vstupné napätie, terciárne vinutie vytvára vstupné napätie pre druhý transformátor. Sekundárne vinutie druhého transformátora je sériovo prepojené so sekundárnym vinutím prvého transformátora. Takýmto spôsobom sú prepojené aj ďalšie transformátory. Výsledné napätie n transformátorov v kaskáde sa rovná n-násobku výstupného napätia jedného transformátora. Výhodami kaskádového transformátora oproti jednému transformátoru s rovnakými parametrami (s rovnako veľkým výsledným napätím) sú nižšie nároky na elektrickú izoláciu, ktorú postačuje dimenzovať na výstupné napätie jedného transformátora kaskády, i ľahšia zostaviteľnosť a prenositeľnosť zariadenia.

Zverejnené v marci 2017.

Kaskádový transformátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaskadovy-transformator