karyatída

Popis ilustrácie

Neoklasicistické karyatídy portiku kostola Saint Pancras New Church, Londýn, 1819 – 22

Text hesla

karyatída [gr.] — socha v podobe odetej ženskej alebo dievčenskej postavy používaná ako zvislý podporný (nosný) architektonický článok nahrádzajúci stĺp alebo pilaster, hlavou podopierajúca kladie, architráv alebo balkón. Pravdepodobne vznikla ako sochárska variácia kanéfory. Karyatídy najčastejšie podopierajú architráv v iónskom stavebnom kánone, niekedy majú na hlave umiestnený valcový článok rozličnej veľkosti, ktorý tvorí prechod medzi samotnou sochou a kladím. Okrem architektúry sa uplatnili aj ako čisto dekoratívny prvok v umeleckých remeslách (ako stojan podopierajúci zrkadlo).

Karyatída sa prvýkrát objavila v gréckej antickej architektúre okolo pol. 6. stor. pred n. l. Najstaršie karyatídy pochádzajú z pokladnice mesta Knidu v Delfách (pol. 6. stor. pred n. l.), dve nahrádzali stĺpy malého antového chrámu. Najznámejšie karyatídy sa nachádzajú v Erechtheione na aténskej Akropole (421 – 406 pred n. l.), kde na vysokom parapete je šesť karyatíd nesúcich kladie (tzv. predsieň karyatíd, iba štyri sú však pôvodné, dve sú uložené v Britskom múzeu v Londýne). Karyatídy z Erechtheionu boli veľmi populárne a ich kópie využívali grécki i rímski antickí architekti (napr. karyatídy v portiku Chrámu Marta Ultora v Ríme, 2 pred n. l.; karyatída v Hadriánovej vile v Tivoli, okolo 125 – 138 n. l.). V období renesancie v 16. stor. sa karyatídy uplatnili ako malé dekoratívne elementy na maľbách. Výnimočné sú aj štyri karyatídy J. Goujona (1550 – 51) podopierajúce balkón v parížskom Louvri. Od konca 18., a najmä v 19. stor. sa karyatídy ojedinele uplatnili na profánnych a výnimočne i na sakrálnych neoklasicistických stavbách v Spojenom kráľovstve i v Nemecku. V gréckej antickej architektúre sa ako podporné články používali aj mužské sochy telamóny, v rímskej antickej, renesančnej a barokovej architektúre sa uplatnili sochy atlantov a gigantov.

Zverejnené v marci 2017.

Karyatída [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karyatida