Kartous, Peter

Text hesla

Kartous, Peter, 16. 8. 1943 Bratislava — slovenský historik a archivár. R. 1965 – 68 pracovník Archívu hlavného mesta SR Bratislavy, 1969 Vojenského historického ústavu v Bratislave, 1969 – 2010 Archívnej správy – odboru archívov Ministerstva vnútra SR. Ako riaditeľ odboru archívov (1978 – 2008) zodpovedal za výkon štátnej správy na úseku archívov a registratúr, za vypracúvanie koncepcií rozvoja archívnictva a správy registratúr, za tvorbu príslušnej legislatívy a správu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky na úseku archívnych dokumentov. R. 1981 – 2008 funkcionár Medzinárodnej rady archívov v Paríži (1981 – 84 člen rady pre organizovanie svetových konferencií Za okrúhlym stolom archívov, 1983 organizoval konferenciu v Bratislave; 1988 – 92 námestník generálneho tajomníka; 2004 – 08 člen výboru regionálneho združenia pre Európu, fr. Branche régionale européenne, Conseil international des archives, angl. European Regional Branch, International Council on Archives, EURBICA), 2005 – 08 zástupca Slovenska v Európskej komisii pre archívnictvo v Bruseli. R. 1995 – 2008 podpredseda Zmiešanej komisie slovenských a rumunských historikov. Popri odbornej činnosti pedagogicky pôsobil na Strednej knihovníckej škole a na Katedre archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj na Fakulte humanistiky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 1990 – 2000 prednášal v rámci Medzinárodných archívnych stáží v Paríži.

V odbornej a vedeckej oblasti sa zaoberá staršími slovenskými dejinami a pomocnými historickými vedami, osobitne heraldikou a genealógiou. R. 1975 – 2010 predseda Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR. Spoluautor publikácií Dejiny Žiaru nad Hronom (1978), Erby a vlajky miest v SR (1991), Heraldický register SR (2000 – 10, 8 zväzkov) a Heraldický almanach (2008 – 14, 4 zväzky), zostavovateľ a spoluautor základných metodických príručiek pre prácu s archívnymi dokumentmi a s registratúrnymi záznamami, napr. Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov (1988) a Správa registratúry a archívu podnikateľských a iných subjektov (1998, 5 upravených vydaní). Autor množstva populárnych článkov z oblasti starších dejín Slovenska a heraldiky (mestské, obecné a rodové erby).

R. 1980 – 2009 hlavný redaktor časopisu Slovenská archivistika, od 2010 člen redakčnej rady. Nositeľ Radu Ľudovíta Štúra III. triedy (2008), francúzskeho Radu umenia a literatúry (Ordre des Arts et des Lettres) v hodnosti chevalier (1984) a v najvyššej hodnosti commandeur (2008) a Rakúskeho čestného kríža pre vedu a umenie 1. triedy (Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, 2010).

Zverejnené v marci 2017.

Kartous, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartous-peter