kartografický originál

Text hesla

kartografický originál — originálna predloha slúžiaca na reprodukčné spracovanie a vydanie mapy. Podľa postavenia vo vydavateľskom procese sa rozlišuje autorský, topografický, zostavovateľský a vydavateľský kartografický originál. Autorský kartografický originál je predloha budúcej mapy graficky vhodná na priamu reprodukciu (rozmnoženie a tlač) ihneď alebo až po redakčnom doplnení a technicko-grafickom zdokonalení; pri nedostatočne presnej rukopisnej predlohe obsahu mapy sa nazýva autorský koncept mapy. Farebný kartografický originál je autorská predloha mapy slúžiaca ako podklad na farebné riešenie budúcej mapy; môže byť kompletný (obsahuje čiarové i plošné prvky, ktoré sa ďalej reprodukujú spravidla stabilizovaným štvorfarebným ofsetom), čiastkový (obsahuje len niektoré prvky mapy) a pomocný (napr. predloha na vyfarbenie plošných prvkov mapy); topografický kartografický originál (aj poľný, meračský, terénny kartografický originál) – originál listu topografickej mapy vyhotovený geodetickými, topografickými a fotogrametrickými metódami, slúžil na ďalšie kartografické a reprodukčné spracovanie daného listu mapy, v súčasnosti sa už nepoužíva; zostavovateľský kartografický originál – rukopisný originál tematickej mapy spracovaný na základe autorského konceptu alebo inej, v porovnaní s autorským originálom menej presnej a úplnej autorskej alebo redakčnej predlohy; v klasickej technológii tvorby mapy slúži ako predloha na spracovanie vydavateľského originálu mapy; pôvodne sa kreslil ručne tak, aby spĺňal kartografické (obsahovú úplnosť, geometrickú presnosť) a reprodukčné kritériá (rozmerovú stálosť, fotografovateľnosť, kopírovateľnosť ap.); vydavateľský kartografický originál – reprodukovateľná predloha slúžiaca na priamu výrobu mapy ofsetovou tlačou, je precízne vykreslený, vyrytý do rycej vrstvy alebo zhotovený prostriedkami počítačovej grafiky na podklade zostavovateľského originálu; vyhotovuje sa v mierke zhotovovanej mapy, ak treba zvýšiť grafickú kvalitu čiarových prvkov zmenšením, zhotovuje sa vo väčšej mierke. Vydavateľský kartografický originál môže byť súborný (čiarové prvky všetkých farieb mapy sa nachádzajú spolu a podľa základných farieb sa rozčleňujú až v následnom reprodukčnom procese) alebo čiastkový (originál jednotlivých čiarových prvkov mapy rozlíšených podľa príslušnosti k základným farbám mapy); čiastkové vydavateľské kartografické originály sa označujú podľa komponentov (prvkov) mapy, ktoré sa na nich nachádzajú, napr. vydavateľský kartografický originál polohopisu, vydavateľský kartografický originál výškopisu, vydavateľský kartografický originál tieňovaného georeliéfu ap.

Zverejnené v marci 2017.

Kartografický originál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartograficky-original