kartografické vyjadrovacie metódy

Text hesla

kartografické vyjadrovacie metódy — druhy mapového vyjadrenia spočívajúce v rôznych spôsoboch skladby mapových znakov v mapovom podklade, ktorým spravidla býva mapová osnova skonštruovaná v určitom kartografickom zobrazení. Kartografické vyjadrovacie metódy závisia od druhu použitých mapových znakov (figurálnych, čiarových, areálových), preto sa rozlišuje metóda figurálnych znakov (vyjadrenie objektov odlišujúcich sa kvalitatívnymi vlastnosťami pomocou figurálnych znakov, napr. vyjadrenie rôznych druhov nerastných surovín), metóda čiarových znakov (vyjadrenie charakteru, smeru a dĺžky objektov, napr. ciest), metóda areálov (vyjadrenie kvalitatívnych charakteristík plošných útvarov, napr. územných jednotiek, pomocou farebných odtieňov a gradačných a vzorkových rastrov), ďalej metóda znázornenia hustoty, metóda kartogramu, metóda kartodiagramu, izočiarová metóda (vyjadrenie spojitého výskytu kvantitatívnych charakteristík nejakého javu pomocou izočiar, napr. vyjadrenie výšok reliéfu vrstevnicami), metóda reprezentácie georeliéfu, anamorfná metóda (matematická schematizácia, pomocou ktorej sa mení výzor mapy; výsledkom je anamorfná mapa), metóda využitia satelitných snímok, metóda 3D v 2D (zobrazenia priestorových objektov na ploche) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kartografické vyjadrovacie metódy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartograficke-vyjadrovacie-metody