kartodiagram

Popis ilustrácie

Kartodiagram, výrez mapy

Text hesla

kartodiagram [gr.] — grafické vyjadrenie absolútnych kvantitatívnych charakteristík (javov) na mape pomocou diagramových znakov (napr. kruhov, štvorcov alebo iných geometrických tvarov), ktoré sú umiestnené v konkrétnych areáloch mapy. Rozlišuje sa jednoduchý (pomocou jedného diagramového znaku alebo pomocou jeho meniacej sa veľkosti vyjadruje výskyt alebo zmenu jednej veličiny, resp. javu na rôznych miestach mapy) a zložený kartodiagram (na jedno miesto na mape aplikuje viacero diagramov charakterizujúcich rozličné veličiny, resp. javy v danom mieste), ďalej sumárny (vyjadruje vnútorné zloženie a zároveň aj celkovú veľkosť vyjadrovanej veličiny, resp. javu), štruktúrny kartodiagram (vyjadruje štruktúru kvantitatívnych údajov) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kartodiagram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartodiagram