Karroo

Text hesla

Karroo [-rú], angl. Karoo, afrikánsky Kerroo — prírodná oblasť v juhozáp. časti Južnej Afriky rozprestierajúca sa juž. od rieky Oranje; rozloha okolo 400 000 km2 (takmer tretina územia štátu). Člení sa na Horné Karroo, Veľké Karroo a Malé Karroo. Horné Karroo je plošina (900 – 1 200 m n. m.) spadajúca smerom na sever príkrymi svahmi do rozľahlej kotliny Veľkého Karroo (600 – 900 m n. m.), na ktoré nadväzuje Malé Karroo, pozdĺžna preliačina (500 – 700 m n. m.) medzi 2 hlavnými reťazami Kapských vrchov rovnobežná s pobrežím Indického oceána. Semiaridné až aridné podnebie, krátke periodické rieky, chudobná polopúšťová vegetácia. Slabo osídlená oblasť, na umelo zavlažovaných pôdach pestovanie obilia, citrusov, viniča; tradičný chov oviec, vzrastajúci význam cestovného ruchu. V oblasti sa nachádza NP Karoo National Park (vyhlásený 1979).

Zverejnené v marci 2017.

Karroo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karroo