Karovič, Karol

Text hesla

Karovič, Karol, 13. 4. 1939 Borinka, okr. Malacky — slovenský fyzik. R. 1961 – 2013 pôsobil v Ústave merania SAV v Bratislave, 1990 – 98 riaditeľ ústavu, 1998 – 2005 podpredseda SAV; 1986 DrSc. Zaoberal sa aplikáciou optoelektronických metód v metrológii, špeciálne riešením teoretických a experimentálnych problémov fotoelektrických meraní polohy a šírky dvojrozmerných štruktúr v mikrometrológii a vývojom i aplikáciou metód lokalizácie čiarkových štruktúr na meradlách a maskách integrovaných obvodov, ktoré našli uplatnenie na viacerých metrologických pracoviskách. Autor viac než 90 prác v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, spoluautor 10 patentov a autorských osvedčení. Nositeľ viacerých ocenení, o. i. Zlatej pamätnej medaily 85 rokov metrológie na Slovensku za dlhoročný významný prínos v oblasti metrológie na Slovensku udelenej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (2004).

Zverejnené v marci 2017.

Karovič, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karovic-karol