karotážna sonda

Text hesla

karotážna sondaban. geofyzikálne meracie zariadenie rozmerovo prispôsobené na zapustenie do otvoru prieskumného vrtu, kontinuálne (zväčša z dna vrtu smerom k jeho povrchu) registrujúce hodnotu stanovovanej fyzikálnej veličiny. Karotážna sonda s potenciálovou konštrukciou slúži na skúmanie vrstiev s väčšími hrúbkami, karotážna sonda s gradientovou konštrukciou na skúmanie vrstiev s malými hrúbkami (preplástky).

Zverejnené v marci 2017.

Karotážna sonda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karotazna-sonda