karotáž

Text hesla

karotáž [gr. > fr.] — ban. súbor geofyzikálnych meraní vo vrte na zisťovanie fyzikálnych parametrov hornín pozdĺž osi vrtu, geologického profilu a technického stavu vrtu, ako aj fyzikálnych vlastností kvapalín v ňom. Vykonáva sa pomocou karotážnej sondy.

Podľa druhu využívaných metód sa rozlišuje elektrická karotáž, pri ktorej sa pomocou elektrických metód (metóda spontánnej polarizácie, metóda elektródových potenciálov, meranie rezistivity a permitivity prostredia a i.) zisťujú elektrické vlastnosti hornín, jadrová karotáž, ktorá poskytuje informácie o materiálovom zložení hornín a registruje sa pri nej jadrové žiarenie prirodzených rádioaktívnych izotopov prítomných v horninách (karotáž gama, karotážna spektrometria gama) alebo indukované žiarenie vyvolané ožiarením hornín žiarením gama alebo tokom neutrónov (karotáž gama-gama, karotáž neutrón-neutrón), a akustická karotáž, ktorá slúži na stanovenie pórovitosti hornín a ich geomechanických vlastností, vymedzenie puklinových kolektorov ap. a meria sa pri nej rýchlosť šírenia elastických vĺn horninami vo vertikálnom reze, a i.

Ku karotážnym metódam patria aj metódy na zisťovanie technického stavu vrtu (meranie priemeru vrtu – kavernometria, meranie úklonu vrtu od vertikály – inklinometria) i metódy na zisťovanie vlastností kvapaliny vypĺňajúcej vrt (rezistometria, fotometria) a informácií o jej pohybe (termometria, meranie prietoku kvapaliny). Pri vyhodnocovaní karotážnych meraní je potrebné zohľadniť vplyv výplachu vrtu (ílovitá emulzia) najmä na okolité priepustné vrstvy hornín.

Termín karotáž zahŕňa aj všetky technické úkony potrebné na uskutočňovanie meraní vrátane odberu kvapalných a tuhých vzoriek i odstrelu hornín. Karotáž sa používa v rôznych oblastiach geologického prieskumu (inžinierska geológia, hydrogeológia, ložisková geológia, environmentálna geológia).

Zverejnené v marci 2017.

Karotáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karotaz