Karniš, Ján

Text hesla

Karniš, Ján, 23. 1. 1926 Ražňany, okres Sabinov – 23. 3. 1985 Prešov — slovenský geograf. R. 1952 – 70 pôsobil ako vedúci Ústavu geografie Vyššej pedagogickej školy v Prešove (od 1961 Katedra geografie Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, dnes Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove), 1964 – 65 prodekan, 1965 – 69 dekan Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, 1971 – 85 vedecký pracovník Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave – výskumná stanica Prešov (dnes Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, regionálne pracovisko Prešov).

Špecializoval sa na pedogeografiu, najmä na problematiku pôdnej erózie a protieróznej ochrany pôd so zreteľom na oblasti vých. Slovenska, ako aj na geomorfologické pomery vých. Slovenska; autor metodiky výskumu plošnej erózie a spôsobu jej kartografického zobrazenia. Autor a spoluautor učebníc, vysokoškolských skrípt a štúdií, spoluautor monografií Dejiny Prešova (1965), Prehľad geomorfologických pomerov vých. Slovenska (1970), Pieniny – fyzickogeografická charakteristika (1970), Erodovanosť poľnohospodárskych pôd v okrese Prešov (1973) a i. Člen domácich i zahraničných vedeckých spoločností (Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, Československej spoločnosti zemepisnej a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Karniš, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karnis-jan