karnet

Text hesla

karnet [fr.] —

1. medzinárodný garančný colný doklad, ktorý jeho držiteľa oprávňuje dovážať (importovať) tovar do cudzej krajiny bez toho, aby mu vznikla reálna povinnosť zaplatiť clo a iné poplatky, ktoré z importu do tejto krajiny vyplývajú (umožňuje zjednodušené colné konanie). Tovar v importujúcej krajine nesmie byť vo voľnom obehu, je tam pod colným dohľadom na určitý čas (dočasne) a s určitým cieľom. Garancie za colné a iné úniky, ktoré by krajine importu vznikli nedodržaním podmienok dočasného dovozu a následného vývozu s jej súhlasom (na základe karnetu), preberajú na medzinárodnej úrovni v systéme reťazenia zodpovednosti Medzinárodná únia cestných dopravcov a Medzinárodná obchodná komora. Karnet sa používa v závislosti od cieľa importu (import tovaru do cudzej krajiny na časovo a účelovo obmedzené obdobie a jeho následný vývoz alebo tranzit cez danú krajinu) a za podmienky, že štáty, ktoré využívajú zjednodušené colné konanie, sú signatármi dohovorov o používaní karnetu, a to Colného dohovoru o karnete ATA pre dovozný colný záznam tovaru alebo Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu TIR.

Karnet ATA (angl. Carnet Temporary Admission, skr. vznikla z prvých písmen francúzskych, resp. anglických slov Admission Temporaire/Temporary Admission = dočasný dovoz) sa používa pri dočasnom vývoze a dovoze tovaru. Vznikol z iniciatívy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži na základe medzinárodného Colného dohovoru o karnete ATA pre dovozný colný záznam tovaru (1961) týkajúceho sa dovozu tovaru. Medzi tovary a veci podliehajúce karnetu ATA patria zariadenia potrebné na výkon povolania (napr. hudobné nástroje hudobných skupín), reklamné a marketingové vzorky a tovary určené na výstavy. Karnet ATA je vydávaný a garantovaný národnými obchodnými komorami (Slovenská obchodná a priemyselná komora), pričom je povinnosťou vlastníka vyvážaného tovaru zabezpečiť si ho. Karnet TIR (fr. Transports internationaux routiers) sa používa v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, pri prechode viacerých hraníc v režime tranzit pri preprave tovaru z miesta odoslania do miesta určenia. Na odstránenie (elimináciu) problémov colných konaní na hraniciach sa v krajinách tranzitu pri vstupe a výstupe používajú pravidlá Colného dohovoru o medzinárodnej preprave na podklade karnetov TIR (aj Dohovor TIR, 1959, revidovaný 1975) podpísaného z iniciatívy Medzinárodnej únie cestných dopravcov, ktorá vydáva karnet TIR svojim partnerským organizáciám v jednotlivých krajinách (na Slovensku ČESMAD Slovakia). Okrem cestnej dopravy sa používa aj pri preprave ostatnými druhmi dopravných ciest (železničná, riečna, námorná) s podmienkou, že aspoň jedna časť prepravy je po ceste. Používa sa aj pri preprave tovarov v kontajneroch. Karnet TIR si zabezpečuje vlastník dopravného prostriedku;

2. colný doklad slúžiaci v cudzine na prepustenie automobilu do záznamového obehu bez zloženia kaucie. Vydávajú ho medzinárodne uznávané autokluby svojim členom, za colnú pohľadávku zodpovedá autoklub.

Zverejnené v marci 2017.

Karnet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karnet