Karlovský, Ján

Text hesla

Karlovský, Ján, aj Carlowszky, 16. 2. 1721 Bystrička, okres Martin – 21. 10. 1794 Prešov — slovenský filozof, otec Žigmunda Karlovského. Študoval na gymnáziu v Lučenci a na univerzite v Halle i v Göttingene. Pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Bratislave, 1760 rektor gymnázia v Kežmarku a od 1770 evanjelického kolégia v Prešove. Významný predstaviteľ osvietenstva na Slovensku. Svoj filozofický systém delil na úvod filozofie (logiku), teoretickú filozofiu (metafyziku) a praktickú filozofiu (etiku). Zástanca metafyzicko-racionalistického chápania filozofie, spájal dobový mechanicizmus s leibnizovskou pluralistickou monadológiou. V slovenských podmienkach podal najsystematickejší výklad predkantovskej metafyziky. Bol ovplyvnený (najmä v etike) filozofickými názormi Ch. von Wolffa. Patril k osvietencom deistom, priekopník myšlienky prirodzenej teológie na Slovensku. Načrtol typ moderného človeka riadiaceho sa osvietenskými zásadami. Bojoval proti poverám. Jeho filozofické a teologické práce, ako aj práca o dejinách prešovského kolégia zostali v rukopise (viaceré sa však už počas jeho života odpisovali), tlačou vyšli jeho verše.

Zverejnené v marci 2017.

Karlovský, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlovsky-jan