Kardoš, František

Text hesla

Kardoš, František, 27. 5. 1907 Pružina, okres Považská Bystrica – 9. 3. 1996 Bratislava — slovenský lekár, pediater a ftizeológ. R. 1934 pôsobil na Klinike internej propedeutiky, 1934 – 35 v Ústave pre patologickú anatómiu, histológiu a bakteriológiu, 1935 – 39 na Detskej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1939 – 46 riaditeľ Štátneho detského liečebného ústavu v Dolnom Smokovci, 1946 – 76 primár detského oddelenia nemocnice v Leviciach, 1976 – 81 obvodný pediater v Leviciach.

Spoluzakladateľ slovenskej pediatrie. Spočiatku sa zaoberal prevenciou a liečbou rachitídy, propagačne a metodicky viedol postnatálne poradne, poradňu pre matky a deti, neskôr aj antivenerickú poradňu, podieľal sa na zriaďovaní detských oddelení v nemocniciach v Trenčíne a Martine. Ako riaditeľ detského liečebného ústavu v Dolnom Smokovci zaviedol nové, moderné metódy (klimaticko-dietetickú, režimovú, rehabilitačnú, kolapsovú) do liečby tuberkulózy a vybavil ústav novými diagnostickými prístrojmi (röntgenové prístroje, tomograf). R. 1946 zriadil a vybudoval detské oddelenie v nemocnici v Leviciach, organizoval komplexnú starostlivosť o deti v oblastiach južného Slovenska (ako jediný pediater obvodov Levice, Želiezovce, Nová Baňa a Zlaté Moravce). R. 1949 inicioval na Slovensku očkovanie detí proti tuberkulóze. Podieľal sa na doškoľovaní lekárov, zdravotných sestier a dobrovoľných sestier Slovenského Červeného kríža, organizoval prednášky o diagnostike a liečbe tuberkulózy, o vzťahu hygieny a zdravia ap. Člen Spolku československých. lekárov, od 1969 Spolku slovenských lekárov, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Autor mnohých odborných článkov v časopise Bratislavské lekárske listy, v ktorých opísal svoje klinické pozorovania a praktické skúsenosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kardoš, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardos-frantisek