kardiológia

Text hesla

kardiológia [gr.] —

1. náuka o srdci a srdcových chorobách;

2. samostatný špecializačný lekársky odbor, ktorý sa zaoberá vznikom, prevenciou (primárnou a sekundárnou), diagnostikou a liečbou ochorení srdcovo-cievnej sústavy, znaleckou a posudkovou činnosťou a dispenzarizáciou závažných srdcovo-cievnych ochorení (→ kardiovaskulárne choroby). Úzko spolupracuje s ďalšími lekárskymi odbormi, napr. s vnútorným lekárstvom, so všeobecným lekárstvom, s angiológiou, diabetológiou, endokrinológiou, hematológiou, nefrológiou, geriatriou (geriatrická kardiológia, diagnostika a liečba srdcovo-cievnych ochorení v staršom a stareckom veku, resp. u dlhovekých), pediatriou (pediatrická kardiológia, diagnostika a liečba srdcovo-cievnych ochorení v detskom veku), chirurgiou (kardiochirurgia, chirurgická liečba ochorení srdca), rádiológiou (diagnostika i liečba) a nukleárnou medicínou (diagnostika) s cieľom zachovať kontinuálnu a komplexnú starostlivosť o pacienta so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Lekár v odbore kardiológia sa nazýva kardiológ. Vykonáva odbornú konziliárnu a posudkovú činnosť, diagnostiku, liečbu, preventívnu starostlivosť a dispenzarizáciu vybraných závažných kardiovaskulárnych ochorení.

Zverejnené v marci 2017.

Kardiológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardiologia