Karcevskij, Sergej Josipovič

Text hesla

Karcevskij, Sergej Josipovič, 28. 8. 1884 Toboľsk – 7. 11. 1955 Ženeva — ruský jazykovedec. R. 1907 emigroval z politických príčin do Švajčiarska, kde študoval lingvistiku na univerzite v Ženeve u A. Sechehayeho a Ch. Ballyho. Po páde cárskeho režimu sa nakrátko (1917 – 19) vrátil do Ruska, od 1920 pôsobil na univerzite v Štrasburgu, 1922 – 27 v Prahe a 1927 – 54 opäť na univerzite v Ženeve; 1929 profesor.

Jeden z predstaviteľov ženevskej lingvistickej školy, prostredníctvom Karcevského sa pražská lingvistická škola dostala do styku s jej myšlienkami a s teóriami F. de Saussura. Autor prác Jazyk, vojna a revolúcia (Jazyk, vojna i revoľucija, 1923) a Systém ruského slovesa. Štúdia zo synchrónnej lingvistiky (Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique, 1927). Karcevskij pracoval na veľkom diele Štruktúrna gramatika ruského jazyka (Grammaire structurale de la langue russe), publikoval z neho však iba niekoľko fragmentov, z ktorých najdôležitejšie sú štúdie Asymetrický dualizmus jazykového znaku (Du dualisme asymétrique du signe linguistique, 1929; čes. v zborníku Principy strukturní syntaxe I, 1974) a O fonológii vety (Sur la phonologie de la phrase, 1931).

Zverejnené v marci 2017.

Karcevskij, Sergej Josipovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karcevskij-sergej-josipovic