Karakoz, Andrej

Text hesla

Karakoz, Andrej, 29. 1. 1900 Kyjev – 9. 1. 1972 Nitra — slovenský zootechnik, genetik. V rokoch 1930 – 32 pôsobil v Ústredí kontroly úžitkovosti a dedičnosti hospodárskych zvierat, 1932 – 35 na Vysokej škole zemědělskej (dnes Mendelova univerzita), od 1935 v Zemskom výskumnom ústave zootechnickom v Brne, 1946 a 1949 – 50 prednosta Ústavu pre technológiu jatočných výrobkov Zemských výskumných ústavov pre živočíšnu výrobu v Brne, 1948 pracovník Ministerstva poľnohospodárstva v Prahe, 1951 poverený vybudovaním a vedením Výskumného ústavu pre chov prasiat v Kostelci nad Orlicí, od 1955 vedúci oddelenia pre plemenársku biológiu vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Uhříněvsi (dnes súčasť Prahy), 1956 – 72 pracovník Výskumného ústavu živočíšnej výroby vo Vígľaši (od 1963 v Nitre, dnes Centrum výskumu živočíšnej výroby), súčasne 1965 – 71 externý učiteľ na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita).

Zaoberal sa predovšetkým plemenárskou biológiou a genetikou hospodárskych zvierat, umelou reguláciou pohlavia, biológiou rozmnožovania a umelou insemináciou, fyziológiou vylučovania mlieka a rastu, vývinovou mechanikou, endokrinológiou a cytogenetikou. Výsledky svojho výskumu z oblasti prvovýroby mäsa a technológie spracovania jatočných produktov prenášal do plemenárskej a chovateľskej praxe. Vypracoval metodiku technologických a chemických analýz jatočných produktov a teoretické základy fenogenézy úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, položil základy slovenskej fenogenetickej školy. Člen viacerých odborných spoločností, vedeckých rád a komisií. Člen redakčnej rady časopisov Náš chov a Živočíšna výroba. Autor a spoluautor viacerých odborných knižných diel, z ktorých najvýznamnejšie sú Theoretické základy plemenné analysy (1947), Základy plemenitby hospodárskych zvierat (1962), O zootechnickom výskumníctve (1968) a Súčasné poznatky o fenogenetike úžitkových vlastností hospodárskych zvierat (1976), vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných v odborných časopisoch a zborníkoch. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 12. apríla 2021.

Karakoz, Andrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karakoz-andrej