Kapitálový rozvojový fond OSN

Text hesla

Kapitálový rozvojový fond OSN, angl. United Nations Capital Development Fund, UNCDF — fond OSN podporujúci ekonomický rast rozvojových krajín, založený 1966 na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN. Formou pôžičiek a dotácií poskytuje kapitálovú pomoc 49 (2013) najmenej rozvinutým krajinám Afriky a Ázie, pričom sa zameriava na podporu malých rozvojových projektov najmä vo vidieckych oblastiach, ktorým chýbajú alternatívne zdroje financovania. V súčasnosti sa zameriava na splnenie programu Rozvojové ciele tisícročia (aj Miléniové rozvojové ciele, angl. Millennium Development Goals, MDG’s) obsahujúceho osem globálnych cieľov sformulovaných v Deklarácii tisícročia (aj Miléniová deklarácia, angl. United Nations Millennium Declaration), ktorá bola prijatá OSN na Samite tisícročia (aj Miléniový samit, 2000) v New Yorku 189 členskými krajinami a ktorých naplnenie sa očakávalo 2015 (v ďalšom období ju nahradí Rozvojová agenda OSN po roku 2015). Najvýznamnejším cieľom UNCDF je zníženie chudoby v rozvojových krajinách s nízkymi príjmami najmä podporou inštitúcií mikrofinancovania a programu Miestny ekonomický rozvoj (Local Economic Development, LED) zameraného na budovanie určitej oblasti s cieľom posilniť miestny ekonomický potenciál a zlepšiť kvalitu života spojeným úsilím štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a súkromného sektora.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálový rozvojový fond OSN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalovy-rozvojovy-fond-osn