kapitácia

Text hesla

kapitácia [lat.], kapitačná platba — mesačná paušálna platba, ktorú dostáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár) od príslušnej zdravotnej poisťovne za každého poistenca, s ktorým má uzatvorenú dohodu o zdravotnej starostlivosti; platba za zaregistrovaného poistenca (tzv. platenie na hlavu – per capita, lat. caput = hlava). Kapitácia je hradená poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti (lekár pre dospelých, lekár pre deti a dorast) a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo (gynekológ). Výška kapitácie zohľadňuje vek pacientov a je rôzna v závislosti od zdravotnej poisťovne, niekedy aj od kvality poskytovanej starostlivosti. Na Slovensku je priemerná výška kapitácie pre všeobecného lekára pre dospelých 2,01 – 2,72 eura, pre všeobecného lekára pre deti a dorast 5,69 – 1,97 eura a pre gynekológa 1,19 eura (2014).

Zverejnené v marci 2017.

Kapitácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitacia