kapacitná dióda

Text hesla

kapacitná dióda — kremíková dióda, ktorá má veľkú elektrickú kapacitu pri polarizovaní PN prechodu v závernom smere. Využíva sa pri nej závislosť šírky oblasti s priestorovým nábojom na rozhraní polovodičov typu P a N od priloženého záverného napätia. Takýto PN prechod sa potom správa ako napäťovo závislý kondenzátor (→ varikap), ktorého kapacitu možno vyjadriť vzťahom \(C=\frac{K}{{\left(U_0+U\right)}^n}\), kde \(K\) je konštanta úmernosti, \(U_0\) kontaktný potenciál, \(U\) priložené záverné napätie a \(n\) exponent závislý od rozloženia prímesí v PN prechode. Pri strmom (zliatinovom) PN prechode platí \(n\) = 1/2, pri lineárnom (difúznom) PN prechode \(n\) = 1/3. Kapacitné diódy sa používajú ako premenlivé ladiace kondenzátory v elektrických obvodoch ladených napätím. Závislosť elektrickej kapacity od napätia je však nelineárna a dochádza k jej zmene aj pri pôsobení striedavého signálu, preto by na kapacitnej dióde malo byť čo najmenšie striedavé napätie.

Zverejnené v marci 2017.

Kapacitná dióda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapacitna-dioda