Kandráč, Ján

Text hesla

Kandráč, Ján, 23. 1. 1934 Moravany, okres Michalovce – 25. 5. 2010 Bratislava — slovenský chemik. Od 1957 pôsobil na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, 1958 – 61 aj ako stredoškolský učiteľ, 1961 – 81 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1981 – 2000 na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1981 – 89 vedúci katedry); 1982 profesor. Zaoberal sa prípravou nových heterocyklických azofarbív a ich využitím v analytickej chémii (acidobázické a metalochrómne indikátory, spektrofotometrické a extrakčné činidlá), neskôr analýzou cudzorodých látok v pôdach pomocou HPLC a analytickým štúdiom humínových látok. Autor a spoluautor viac ako 40 vedeckých prác, mnohých učebných textov analytickej chémie určených pre vysoké a stredné školy, ako aj vysokoškolských učebníc Základy analytickej chémie (1978) a Analytická chémia (1989) využívaných dodnes.

Zverejnené v marci 2017.

Kandráč, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kandrac-jan