kancelár

Text hesla

kancelár [lat.] — vedúci alebo predstavený štátnej, cirkevnej, univerzitnej a i. kancelárie;

1. v období Rímskej ríše pomocný úradník na súde sediaci pri mreži oddeľujúcej sudcu a porotu od divákov (lat. cancelli = mreža, odtiaľ lat. cancellarius, slov. kancelár), neskôr pisár;

2. v stredoveku vo Sv. rímskej ríši nemeckého národa, v Uhorsku a Rakúsku pôvodne predstavený kráľovskej kaplnky (lat. comes capellae), vedúci jej skriptória, ktoré sa v 12. stor. oddelilo ako samostatná administratívna zložka (→ kancelária). Kancelár sa stal titulárnym predstaveným cisárskej alebo kráľovskej kancelárie a ako vysoký dvorský úradník bol spočiatku vymenúvaný z radov popredných cirkevných hodnostárov (gramotnosť, znalosť latinčiny), od zač. 15. stor. z radov šľachty. Pôvodne zodpovedal za obsah a správnosť panovníckych listín, od 13. stor. v spísomňovacom procese len za vyhotovenie privilégií v slávnostnej forme. Neskôr sa oblasť jeho pôsobnosti rozšírila (pôvodnú agendu vykonával podkancelár, lat. vicecancellarius), stal sa dôverníkom kráľa a jeho radcom a vykonával súdnu činnosť. V 2. pol. 15. stor. sa stal po panovníkovi najvýznamnejším hodnostárom krajiny (riešenie vnútropolitických a zahraničnopolitických otázok, vedenie diplomatických misií ap.). Z tejto funkcie sa vo Sv. rímskej ríši nemeckého národa a v habsburskej monarchii v novoveku vyvinula funkcia predstaveného štátnej kancelárie (→ dvorská kancelária), ktorej výnimočné postavenie a rozhodujúci vplyv pretrvávali aj v 19. stor.;

3. najvyšší predstaviteľ výkonnej moci, predseda vlády v Nemecku (1871 – 1945 ríšsky kancelár, od 1949 spolkový kancelár) a v Rakúsku (od 1919 spolkový kancelár);

4. náb. v katolíckej cirkvi: a) predstavený cirkevnej diecézy, ktorý má na starosti administráciu (vybavovanie a archiváciu dokumentov) a vykonáva notársku činnosť; b) veľký kancelár; na niektorých cirkevných univerzitách a fakultách titul dozorujúceho ordinára, ktorý na univerzite alebo na fakulte reprezentuje Sv. stolicu a zároveň ich pri Sv. stolici zastupuje. Snaží sa o ich zachovanie a rozvoj a podporuje ich spoločenstvo s partikulárnou i so všeobecnou cirkvou;

5. v Spojenom kráľovstve lord kancelár;

6. angl. chancellor — v niektorých štátoch USA (Delaware) sudca, resp. predsedajúci sudca kancelárskeho súdu (Court of Chancery).

Zverejnené v marci 2017.

Kancelár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kancelar