Kamenický, Jakub

Text hesla

Kamenický, Jakub, 17. 3. 1917 Veľký Folkmar, okres Gelnica – 27. 2. 1997 Bratislava — slovenský geológ a petrograf. R. 1941 – 45 pôsobil v Mineralogicko-petrografickom ústave Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, 1945 – 54 hlavný geológ Slovenského ústredného ústavu geologického (dnes Štátny geologický ústav D. Štúra), 1954 – 59 na Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komenského (1956 – 58 prodekan, 1958/59 poverený vykonávať funkciu dekana), 1959 – 85 (po zlúčení fakúlt) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1957 zakladateľ a 1957 – 62 a 1964 – 72 vedúci Katedry petrografie); 1957 profesor, 1986 DrSc. Po 2. svet. vojne sa zaslúžil o obnovenie činnosti Slovenského ústredného ústavu geologického a počas pôsobenia v ňom o uskutočnenie geologického prieskumu v okolí rudných ťažobných rajónov na vých. Slovensku, o oživenie ťažby v banských podnikoch Slovenského rudohoria (v geológii zaužívané označenie Spišsko-gemerské rudohorie) i o uskutočnenie inžiniersko-geologického prieskumu pre vodné dielo Dobšiná, po 1985 konzultant Geologického prieskumu v Košiciach. Zaoberal sa najmä problematikou zrudnení v Slovenskom rudohorí a počas pôsobenia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského geneticky dôležitými problémami tatroveporického kryštalinika (granity, metabazity, stratigrafia kryštalinika). Popredný predstaviteľ slovenskej petrografickej školy, podieľal sa na výchove prvej generácie slovenských petrografov zaoberajúcich sa kryštalinikom. Svojou vedeckovýskumnou prácou položil základy petrografie kryštalinika Záp. Karpát. Autor a spoluautor vyše 60 vedeckých prác publikovaných doma i v zahraničí, napr. Serpentinity, diabázy a glaukofanické horniny triasu Spišsko-gemerského rudohoria (1957), autor sprievodcu geológiou Záp. Karpát Kryštalinikum Záp. Karpát (Crystalline Complexes of the West Carpathians, 1967), spoluautor odbornej príručky Regionální geologie ČSSR II, Záp. Karpaty (1967; angl. 1968), spoluautor máp Mapa metamorfózy Európy 1 : 2 500 000, listy 10, 11 (Metamorphic map of Europe 1 : 2 500 000, Sheets No 10, 11 — Carpathians, 1973), Mapa metamorfnej zonálnosti pre karpatsko-balkánsku oblasť. Časť Záp. Karpaty (1977), Mapa metamorfných fácií Československa, Časť Záp. Karpaty (1977). Člen viacerých mineralogických a petrografických spoločností, nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenický, Jakub [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenicky-jakub