Kamenica

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenica — obec v okrese Sabinov v Prešovskom kraji na rozhraní Levočských vrchov a Braniska, 490 m n. m.; 1 802 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými horninami vnútrokarpatského flyšu, má vrchovinný reliéf, miestami vystupujú tvrdoše bradlového pásma. Je čiastočne odlesnené, na niekoľkých lokalitách sa zachoval les s prevahou buka, smreka a jedle. V katastri sa nachádza národná prírdoná rezervácia Čergovský Minčol.

Obec je písomne doložená v roku 1270 ako Torkueley, 1296 Torkow, 1302 Torkueley, 1308 Torku, 1310 Torkew, v rokoch 1330, 1427 Tharkw, v roku 1521 Kaminicz, v rokoch 1548, 1567, 1588, 1600 Tharkew, v roku 1773 Tarkeő, Kamenicza, 1786 Tarkő, Kamenicza, 1808 Tarkő, Kamenica, 1863 Tarkeö, Kamenyica, v rokoch 1873 – 1913 Tarkő, v roku 1920 Kamenica.

Obec vznikla pravdepodobne v 13. stor. v blízkosti hradu z 2. polovice 13. stor. a významnej obchodnej cesty spájajúcej východné Uhorsko s Poľskom. Pôvodne bola kráľovským majetkom, v roku 1270 ju získali zakladatelia rodu Berzeviciovcov, bola strediskom rozsiahleho panstva. Od 16. stor. ju vlastnili Tárcaiovci a po nich Dežöfiovci. V roku 1330 je tam doložená farnosť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, roľníctvom, drevorubačstvom a pastierstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (pôvodne gotický, založený okolo 1300, barokovo prestavaný 1703, klasicisticky prestavaný 1804, prestavaný koncom 20. stor.), ľudová drevená architektúra z 1. polovice 20. stor. (dva obytné domy). V katastri obce ruiny hradu Kamenica (Kamenický hrad), založeného pravdepodobne ako lovecký hrádok v 2. polovici 13. stor., rozšíreného v 14. – 15. stor., začiatkom 16. stor. prestavaného na renesančnú pevnosť. V roku 1556 bol dobytý a deštruovaný cisárskymi vojskami, začiatkom 19. stor. boli ruiny odvezené a použité ako stavebný materiál.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenica