Kamenec, Ivan

Text hesla

Kamenec, Ivan, 27. 8. 1938 Nitra — slovenský historik. R. 1961 – 63 pôsobil v Štátnom slovenskom ústrednom archíve, 1963 – 69 v Slovenskom národnom múzeu a od 1969 v Historickom ústave SAV, zároveň externe 1988 – 95 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1996 – 97 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 1997 – 98 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a od 2006 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

Zaoberá sa politickými a kultúrnymi dejinami Slovenska v 20. stor., najmä obdobím slovenského štátu 1939 – 45, holokaustom na Slovensku, ako aj vývinom, dejinami a niektorými teoretickými problémami slovenskej historiografie v 20. stor. Autor monografií (výber) Po stopách tragédie (1991), Slovenský stát: 1939 – 1945 (1992), Trauma (1994), Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947 (1998), Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000), Slovenský štát v obrazoch (2007), spoluautor diel (výber) Dejiny Slovenska V, VI (1985, 1987), Židia v Bratislave (1997), Slovensko v Československu 1918 – 1939 (2004),Spoločnosť – Politika – Historiografia. Pokrivené(?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom stor. (2009). V domácich a zahraničných odborných časopisoch publikoval okolo 174 štúdií, esejí a odborných článkov. Člen viacerých vedeckých inštitúcií, napr. Vedeckej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici (1991 – 95) a redakčných rád vedeckých časopisov, napr. Historického časopisu (od 1990) a Zborníka SNM — História (1992 – 2005). Nositeľ Ceny E. E. Kischa (1999), Ceny Literárneho fondu (2004), Radu Ľ. Štúra I. triedy (2017).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenec, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenec-ivan