Kalužný, Ján

Text hesla

Kalužný, Ján, 2. 5. 1947 Úpor, okres Trebišov — slovenský fyzik. R. 1969 – 80 pôsobil vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave, 1980 – 84 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1984 – 86 na Strojníckej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave, 1986 – 90 vedúci Katedry matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie Strojníckotechnologickej fakulty SVŠT (dnes Materiálovotechnologická fakulta STU) v Trnave, 1990 – 2006 pôsobil na Katedre fyziky (1990 – 93 jej vedúci), 2006 – 12 v Ústave materiálov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave; 1994 prodekan fakulty, 1995 – 2001 a 2003 – 11 prorektor STU, 2002 riaditeľ Inštitútu celoživotného vzdelávania STU; 2000 profesor.

Zaoberal sa skúmaním informačno-komunikačných vlastností auditoriálneho systému, vyšetrovaním vlastností kvapalných kryštálov v kontexte ich využitia na záznam ultrazvukových hologramov a výskumom fyzikálnych vlastností materiálov s neusporiadanou štruktúrou vo vzťahu k spracovateľským technológiám. Autor a spoluautor viac ako 140 článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a niekoľkých vysokoškolských učebníc, napr. Úvod do kvantovej fyziky (1997) a Environmentálna fyzika (2005).

Zverejnené v marci 2017.

Kalužný, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaluzny-jan