kalové hospodárstvo

Text hesla

kalové hospodárstvo — systém stabilizácie, zahusťovania, odvodňovania a následného využitia, uskladnenia alebo likvidácie kalov z čistiarní odpadových vôd (→ kal). Kvôli lepšej manipulácii s kalom a ekonomickejšej prevádzke sa zvyčajne hneď po separácii surového kalu zvyšuje obsah sušiny zahusťovaním (predovšetkým sedimentáciou, ale aj filtráciou alebo centrifugáciou). Najbežnejšou metódou jeho spracovania je anaeróbna stabilizácia vo vyhrievanej vyhnívacej nádrži (33 – 40 °C) za vzniku bioplynu (→ kalový plyn). Stabilizáciou sa okrem produkcie energeticky využiteľného bioplynu zníži aj množstvo kalu, ktorý sa čiastočne hygienizuje. Stabilizovaný kal sa ďalej zvyčajne odvodní, čím sa zmenší jeho objem, a podľa požiadaviek na finálne spracovanie sa aj vysuší. Odvodnenie sa uskutočňuje prirodzeným spôsobom v kalovom poli (otvorená plytká nádrž s betónovým dnom pokrytým vrstvou štrkopiesku, v ktorom je zabudovaná drenáž odvádzajúca vodu) alebo v kalovej lagúne (kalovom rybníku; má prirodzené dno bez drenážnej vrstvy, voda sa odvádza prepadom), alebo strojovo (v pásových lisoch, kalolisoch a centrifúgach). Dodatočná hygienizácia kalov, ktorej cieľom je znížiť obsah patogénnych mikroorganizmov v kale, sa uskutočňuje chemicky (najčastejšie páleným alebo haseným vápnom) alebo fyzikálne (termicky). Sušenie kalu sa uskutočňuje buď kontaktne (nepriamo) v diskových sušiarňach, alebo konvekčne (priamo) horúcim plynom (zvyčajne vzduchom). Stabilizovaný kal sa môže zapracovať do poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Odvodnený alebo vysušený stabilizovaný kal sa môže použiť priamo ako hnojivo, na výrobu kompostu, ako súčasť materiálu na rekultiváciu skládok tuhého odpadu a prekrývanie skládok komunálneho odpadu, ako aj uskladniť a použiť ako palivo, resp. zlikvidovať spálením.

Zverejnené v marci 2017.

Kalové hospodárstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalove-hospodarstvo