kalová jama

Text hesla

kalová jama — nádrž rôznych rozmerov umožňujúca zachytenie a sedimentáciu kalov. V minulosti sa ako kalové jamy používali jednoduché vyhĺbeniny v teréne v blízkosti miesta ťažby alebo spracovania nerastných surovín, v súčasnosti sa budujú betónové nádrže ako súčasť systému čistenia odpadových vôd. V cestnom a železničnom staviteľstve sa kalové jamy zaraďujú do vtokovej časti odľahčovacích cestných a železničný priepustov (v prípade priekopy súbežnej s cestou alebo so železnicou) na zachytávanie splavenín.

Zverejnené v marci 2017.

Kalová jama [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalova-jama