Kalouskova nádobka

Popis ilustrácie

Kalouskova nádobka

Text hesla

Kalouskova nádobka — sklená aparatúra slúžiaca na vytvorenie elektrochemického článku pri polarografických meraniach. Umožňuje oddeliť priestor s indikačnou ortuťovou kvapkovou elektródou a s roztokom analytu od priestoru s referenčnou nepolarizovateľnou ortuťovou elektródou (→ polarografia), a to pomocou kohútika, ktorý je počas prípravy na meranie uzavretý a počas merania otvorený. Tým sa zaistí presne definovaný a reprodukovateľný potenciál referenčnej elektródy, ktorý nie je ovplyvňovaný zložením meraného roztoku. Nazvaná podľa českého chemika Mirka Kalouska (*1915, †1996), ktorý ju 1939 spolu s J. Heyrovským navrhol.

Zverejnené v marci 2017.

Kalouskova nádobka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalouskova-nadobka