Kaloša

Text hesla

Kaloša, Kálosa — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji vo vých. časti Rimavskej kotliny, 191 m n. m.; 776 obyvateľov, 13,8 % slovenskej, 69,2 % maďarskej národnosti (2015); miestne časti: Nižná Kaloša, Vyšná Kaloša. Rovinné až pahorkatinné územie je čiastočne odlesnené, v juž. časti sú zvyšky teplomilnej cerovej dubiny.

Obec vznikla 1961 zlúčením obcí Nižná a Vyšná Kaloša. Nižná Kaloša (písomne doložená 1247 ako Calysa, Calsa, 1269 Kalsa, 1275 Kalusa, 1308 Caloz, 1330 Kalsa, 1341 Galsa, 1410 Kalsa, 1427 Kalosa, Kalasa, 1458 Also Kalosa, 1773 Alsó-Kálossa, Alsó-Kálosa, 1786 Alschó-Kaloscha, 1808 Alsó-Kálossa, Nagy-Kálossa, 1863 – 1913 Alsókálosa, 1920 Dolné Kálošovo, Nižná Káloša, 1927 – 38 Nižná Káloša, 1938 – 45 Alsókálosa, 1945 – 48 Nižná Káloša, Alsó-Kálosa, 1948 – 64 Nižná Kaloša) vznikla na území, ktoré spustošili Tatári a ktoré Belo IV. 1247 daroval bojovníkom z hradu Gemer. Od 1427 patrila Korlátovcom a od pol. 15. stor. iným zemianskym rodinám.

Vyšná Kaloša (doložená 1427 ako Kalosa, Kalasa, 1458, 1477 Felsew-Kalosa, 1773 Felsö-Kálossa, Felsö-Kálosa, 1786 Felschö-Kaloscha, 1808 Felsö-Kálossa, Kis-Kálossa, 1863 – 1913 Felsökálosa, 1920 Horné Kálošovo, Vyšná Káloša, 1927 – 38 Vyšná Káloša, Felsö-Kálosa, 1938 – 45 Felsökálosa, 1945 – 48 Vyšná Káloša, Felsö-Kálosa, 1948 – 64 Vyšná Kaloša) vznikla koncom 14. stor. odčlenením od Nižnej Kaloše, zač. 16. stor. časť obce vlastnili Lorántfiovci.

Obidve obce 1683 spustošili poľsko-litovské vojská (v súvislosti s povstaním I. Tököliho). R. 1938 – 44 boli súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko pilinskej kultúry (stredná až neskorá bronzová doba), nálezy z halštatskej a rímskej doby a raného stredoveku (9. – 10. stor.). Stavebné pamiatky: klasicistická kúria (1. pol. 19. stor.), reformovaný kostol (1889).

Zverejnené v marci 2017.

Kaloša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalosa