kalmodulín

Text hesla

kalmodulín, skr. CaM — vnútrobunkový multifunkčný regulačný proteín viažuci vápenaté ióny, prítomný vo všetkých eukaryontných bunkách. Podieľa sa na regulačných procesoch, v ktorých Ca2+ pôsobí ako druhý posol (angl. calcium modulated protein, odtiaľ názov). Je nevyhnutný z hľadiska biologickej funkcie bunky, podieľa sa na aktivácii viacerých enzýmov katalyzujúcich základné procesy v organizme (napr. fosforyláciu proteínov, kontrakciu svalov, metabolizmus cyklických nukleotidov, glykogénu a vápnika). Kalmodulín je konzervatívny proteín tvorený okolo 148 aminokyselinami, bohatý na kyselinu asparágovú a glutámovú; relatívna molekulová hmotnosť približne 17 000 (17 kDa). Obsahuje štyri väzbové miesta pre vápenaté ióny (Ca2+), ktorých naviazanie na kalmodulín spôsobuje zmenu konformácie jeho molekuly a vytvorenie miest umožňujúcich interakciu s regulovaným (cieľovým) enzýmom. Interakcia kalmodulínu s regulovanými enzýmami, ktoré sú tzv. Ca2+ (kalmodulín) dependentné proteínkinázy, indukuje konformačné zmeny v regulovanom enzýme, ktoré sa prejavia zvýšením aktivity komplexu Ca2+-kalmodulín-enzým.

Zverejnené v marci 2017.

Kalmodulín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalmodulin