Kališ, Jiří

Text hesla

Kališ, Jiří, 1. 7. 1930 Frýdek-Místek – 5. 5. 2008 Bratislava — český vodohospodár a hydrotechnik. R. 1953 – 77 pôsobil vo Vědeckovýzkumnom ústave vodního stavitelství a hospodářství Stavebnej fakulty Vysokého učení technického v Brně, 1977 – 2005 vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. Zaoberal sa najmä teoretickými a teoreticko-experimentálnymi štúdiami turbulencií vodného prúdu, stupňov drsnosti korýt, transportu splavenín a plavenín a zanášania nádrží. Autor viac ako 150 pôvodných vedeckých prác, z ktorých mnohé mohli byť pre zákaz publikovania 1968 – 89 vydávané len vo forme výskumných správ (napr. Vplyv drsnosti a prekážok na formovanie prielomovej vlny, 1978). Ich výsledky boli použité na mnohých vodohospodárskych stavbách v bývalom Československu (napr. Gabčíkovo, Kopčany, Žilina, Dalešice, Nové Mlýny), ako aj vo viacerých štátoch Európy a Ázie.

Zverejnené v marci 2017.

Kališ, Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalis-jiri