Kalinov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kalinov, Kalyniv — obec v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji v severnej časti Laboreckej vrchoviny pri hraniciach s Poľskom, 453 m n. m.; 261 obyvateľov, 65,5 % slovenskej, 29,5 % rusínskej národnosti (2021). Územie je budované flyšovými horninami s prevahou pieskovca nad ílovcom, má vrchovinný reliéf, je prevažne zalesnené (najmä bukovými lesmi s prímesou brezy).

Obec je písomne doložená v roku 1600 ako Kalino, 1623 Kaleno, 1773 Kaleno, Kalenow, v rokoch 1786, 1808 Kaleno, 1863 – 1913 Kalenó, v roku 1920 Kalenov, 1927 Kalinov.

Založili ju Drugetovci a bola súčasťou panstva Humenné, od 17. stor. patrila Sirmaiovcom. Obyvatelia sa zaoberali prácou v lesoch, uhliarstvom a pastierstvom. Kalinov bol prvou oslobodenou obcou (21. septembra 1944) počas 2. svetovej vojny na území Československa, počas frontových bojov bol zničený, po oslobodení obnovený. V katastri obce je ojedinelý archeologický nález kamennej industrie z paleolitu i nález väčšieho množstva rímskych mincí.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (2. polovica 18. stor., rekonštruovaný v 1. polovici 20. stor.), Pamätník prvej oslobodenej obce v 2. svetovej vojne na území Československa (1969, František Gibala). Cintorín z 2. svetovej vojny s hrobmi sovietskych vojakov.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 23. februára 2023.

Kalinov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinov