kalilógia

Text hesla

kalilógia [gr.] — veda o cibrení, kultivovaní reči, zvukovej stránky jazyka, hovoreného jazykového prejavu. Zaoberá sa ortofonickou (→ ortofónia), ortoepickou (→ ortoepia) a modulačnou zložkou reči, a to aj z hľadiska rešpektovania jazykovej normy v oblasti výslovnosti, ako aj hlasovou a artikulačnou technikou a otázkami správnej dikcie, teda podmienkami a zákonitosťami výkonu pri realizácii hovoreného textu. Ide aj o výber výrazových prostriedkov s cieľom vylúčiť ťažko vysloviteľné kombinácie hlások a slabík. Kalilógia sa zaoberá aj časovou, silovou, tónovou a kvalitatívnou moduláciou artikulačného prúdu (hlasu), a to aj z eufonického a estetického hľadiska.

Zverejnené v marci 2017.

Kalilógia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalilogia