kalibračné plyny

Text hesla

kalibračné plyny — zmesi plynov presného zloženia slúžiace na typové skúšky a overovanie analyzátorov výfukových plynov, na kalibrácie analyzátorov zmesí plynov na monitorovanie kvality ovzdušia (meranie emisií a imisií), na kalibrácie plynových chromatografov a analyzátorov používaných pri riadení výrobných procesov, kontrole kvality, detekcii horľavých a toxických plynov ap. Pripravujú sa zmiešaním plynov presnej hmotnosti, pričom presnosť predpísaného obsahu jednotlivých zložiek sa kontroluje analyticky alebo porovnaním s referenčnými štandardmi. Kalibračné plyny vyrábajú akreditované pracoviská, dodávajú sa s certifikátmi o analýze.

Zverejnené v marci 2017.

Kalibračné plyny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalibracne-plyny