kalcinácia

Text hesla

kalcinácia [lat.] — pôsobenie vysokej teploty na tuhé látky, ktorého výsledkom je chemická premena (najčastejšie rozklad alebo oxidácia) a príp. uvoľnenie plynných látok (väčšinou vodná para alebo oxid uhličitý CO2). Názov kalcinácia je odvodený od lat. slova calcinatio (pálenie vápna), pretože termický rozklad vápenca CaCO3 na oxid vápenatý CaO a CO2 je typickým príkladom kalcinácie. Niektoré kovy pri kalcinácii reagujú so vzdušným kyslíkom a produktom je príslušný oxid. Kalcinácia je kľúčovým procesom pri výrobe cementu, využíva sa aj na prípravu niektorých priemyselných katalyzátorov, na úpravu rúd (napr. bauxitu) a keramických surovín. Uskutočňuje sa v sušiarňach, v šachtových alebo v rotačných peciach a vo fluidných a i. reaktoroch.

Zverejnené v marci 2017.

Kalcinácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalcinacia