Kalchbrenner, Karol

Popis ilustrácie

Karol Kalchbrenner

Text hesla

Kalchbrenner, Karol, 5. 5. 1807 Pöttelsdorf, Burgenland, Rakúsko – 5. 6. 1886 Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves — uhorský botanik, zakladateľ modernej mykológie na Slovensku, evanjelický kňaz. Študoval na gymnáziách v Győri a Pešti, na evanjelickom lýceu v Šoprone, Bratislave (1823 – 26) a Banskej Štiavnici a teológiu v Šoprone a na univerzite v Halle. Krátko pôsobil ako kaplán v Pešti, 1832 – 81 farár v Spišských Vlachoch, 1858 konsenior, 1870 senior 13 spišských miest.

R. 1847 sa ako samouk začal zaujímať o botaniku, spočiatku skúmal semenné, neskôr výtrusné rastliny, venoval sa však najmä hubám, opísal 13 nových rodov a okolo 400 nových taxónov húb z Európy (zo Slovenska najmä zo Spiša a z okolia Vysokých Tatier), juž. Austrálie, juž. Afriky, z Ázie (Mongolsko a Čína) a i. Zbieral aj riasy (1866 uverejnil zoznam spišských rias), lichenizované huby a machorasty. Jeho herbárová zbierka obsahovala okolo 20 000 položiek a bohatý typový materiál, zachovalo sa však len 2 860 položiek vyšších a 2 800 položiek nižších rastlín, ktoré sú uložené prevažne v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, menší počet položiek v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici a vo viacerých svet. herbároch.

Venoval sa aj pestovaniu okrasných rastlín, maľovaniu (ilustroval svoje mykologické práce), paleontológii, geológii, ako aj náboženskej spisbe, poézii a štúdiu antickej literatúry. Od 1864 člen korešpondent, od 1872 riadny člen Uhorskej akadémie vied, od 1873 člen, od 1876 podpredseda Uhorského karpatského spolku, od 1875 člen Zoologicko-botanickej spoločnosti vo Viedni, od 1882 dopisujúci člen austrálskej botanickej spoločnosti Linnean Society of New South Wales v Sydney. Autor viacerých odborných príručiek a okolo 70 vedeckých prác, ktoré aj ilustroval, spoluautor diela Obrázky vybraných rúchoviek Uhorska (Icones selectae Hymenomycetum Hungariae, 1873 – 77). R. 1977 mu bola odhalená pamätná tabuľa v Spišských Vlachoch.

Zverejnené v marci 2017.

Kalchbrenner, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalchbrenner-karol