Kákoni, Rajmund

Popis ilustrácie

Rajmund Kákoni

Text hesla

Kákoni, Rajmund, 12. 1. 1950 Bratislava — slovenský akordeonista a pedagóg. R. 1965 – 71 študoval hru na akordeóne na konzervatóriu v Bratislave u M. Szökeovej a pod jej vedením aj 1971 – 75 na VŠMU. R. 1976 – 87 pôsobil ako hráč na bicích nástrojoch v orchestri Novej scény, súčasne externe vyučoval hru na akordeóne na VŠMU v Bratislave, kde od 1987 trvalo pôsobí; 2013 profesor. Už počas štúdia vyvíjal bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí, laureát a víťaz mnohých medzinárodných súťaží akordeonistov, napr. prestížnej svetovej súťaže Trophée mondiale de l’accordéon organizovanej Svetovou konfederáciou hry na akordeóne (Confédération mondiale de l’accordéon, CMA) konanej vo Francúzsku (1967) a v Taliansku (1969) i medzinárodnej súťaže Tage der Harmonika v Nemecku (1967, 1970). Vystupuje ako sólista i ako komorný hráč. R. 1985 – 89 člen komorného dua s pozaunistom Tiborom Winklerom (*1953), 1992 – 98 akordeónového dua s B. Lenkom a od 2002 komorného dua s violončelistom E. Prochácom. Svoj široký repertoár spočiatku budoval na transkripciách skladieb pre organ, klavír alebo čembalo (J. S. Bach, G. F. Händel, D. Scarlatti, J. Haydn), čím prispel k uznaniu akordeónu ako plnohodnotného koncertného nástroja. Postupne sa preorientoval na interpretáciu pôvodnej tvorby pre akordeón domácich i zahraničných autorov. Podnietil viacerých slovenských skladateľov na napísanie skladieb pre akordeón, napr. P. Cóna (Musica fisarmonica, 1982), J. Gahéra (Immaginazione rapsodico, 1982; Dva fragmenty pre flautu, husle, violončelo a akordeón, 1983; Monodráma bez slov pre soprán, akordeón a bicie, 1989; a i.), J. Hatríka (Partita giocosa, 1992; Tri intermezzá pre akordeónové duo, pred 1995), M. Nováka (Dekamerón na dórickú tému – desať variácií pre akordeón a R. Kákoniho, 2001; P. F. 2002 pre dva akordeóny, 2002) a I. Zeljenku (Giocomobile pre akordeón, 1996); mnohé z nich uviedol v koncertných premiérach a nahral na zvukové nosiče, ktoré vyšli pod názvami Choral fantasia: Contemporary Slovak Accordion (1994, prvá CD platňa so slovenskou tvorbou pre akordeón), Visions Slovak Music for Cello and Accordion (2006), Accordion Monologue Rajmund Kákoni (2008), Accelerande (2015, akordeón a violončelo) a i. Jeho hra sa vyznačuje obdivuhodnou technikou a iskrivým temperamentom. R. 1990 sa preorientoval na gombíkový akordeón (systém bajan). Zaslúžil sa o rozvoj akordeónovej hry na Slovensku, aktívne sa podieľa na príprave domácich i medzinárodných podujatí s tvorbou pre akordeón, častý člen porôt akordeónových súťaží, viacerí z jeho poslucháčov získali popredné umiestnenia v domácich i v medzinárodných súťažiach.

Zverejnené v marci 2017.

Kákoni, Rajmund [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kakoni-rajmund