Kadlečík, Ondrej

Text hesla

Kadlečík, Ondrej, 10. 2. 1948 Ivanovce, okres Trenčín — slovenský poľnohospodársky odborník, manžel M. Kadlečíkovej. R. 1971 – 72 pôsobil vo Výskumnom ústave chovu a šľachtenia hydiny v Ivanke pri Dunaji, od 1972 pôsobí na Agronomickej fakulte (dnes Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; 2010 profesor. Absolvoval viaceré zahraničné pobyty na univerzitách a výskumných pracoviskách v USA, Holandsku, Dánsku, Rakúsku, Nórsku, Španielsku, Taliansku a Nemecku. Zaoberá sa genetikou a šľachtením hospodárskych zvierat, biodiverzitou vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri, genetickou diverzitou plemien dobytka a koní, šľachtením zvierat, ako aj poradenstvom v tejto oblasti. Podieľa sa na budovaní Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Ako riešiteľ a koordinátor sa podieľal na projektových aktivitách Európskej asociácie pre živočíšnu produkciu (European Association of Animal Production, EAAP) a Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), pracoval ako člen riadiaceho výboru pracovnej skupiny Cattle Network pri EAAP. Člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Autor a spoluautor vyše 150 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, 5 monografií, napr. Ohrozené plemená zvierat na Slovensku (2004) a Optimalizácia šľachtiteľského programu pinzgauského plemena na Slovensku (2010), vysokoškolskej učebnice Všeobecná zootechnika (2007) a 13 učebných textov a odborných kníh.

Zverejnené v marci 2017.

Kadlečík, Ondrej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadlecik-ondrej