kadet

Text hesla

kadet [fr.] —

1. šport. a) v krasokorčuľovaní skok z jednej nohy na druhú (zvyčajne z ľavej na pravú) s polobratom: pri pohybe v oblúku vpred na ľavej nohe (pravá je zanožená) nasleduje odraz z vonkajšej hrany korčule pri súčasnom vykopnutí pravej nohy a otočenie o 180° a napokon doskok na pravú nohu na vonkajšiu hranu korčule pri pohybe do oblúka vzad (ľavá noha sa pri doskoku zanoží); b) žiacka veková kategória v niektorých športoch. Napr. v stolnom tenise a šachu sú kadetmi športovci žiackeho veku, v basketbale hráči a hráčky do 17 rokov, ktorí vytvárajú samostatnú vekovú kategóriu najmä v medzinárodných súťažiach;

2. voj. pôvodne (asi od 17. stor.) vo Francúzsku a v Prusku mladší (druhorodený) syn šľachtickej rodiny predurčený na službu v armáde v dôstojníckej hodnosti (najstarší syn bol dedičom rodinného majetku). Neskôr žiak vojenskej školy (tzv. kadetky) pripravujúcej chlapcov zo šľachtických a zámožných rodín na dôstojnícku kariéru. Od začiatku 20. stor. v rakúsko-uhorskej armáde ašpirant na dôstojnícku hodnosť, dôstojnícky čakateľ (hodnosť medzi poddôstojníckou a dôstojníckou hodnosťou). V súčasnosti napr. oficiálny titul študentov vojenských škôl pozemného vojska a letectva v USA, v niektorých armádach (napr. v Kanade, Austrálii, Pakistane a i.) vojenská poddôstojnícka hodnosť.

Zverejnené v marci 2017.

Kadet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadet