Kádaši, Ľudevít

Text hesla

Kádaši, Ľudevít, 20. 3. 1952 Vyškovce nad Ipľom, okres Levice — slovenský genetik. R. 1975 – 85 pôsobil na Oddelení klinickej genetiky Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika L. Dérera v Bratislave (spoluzakladateľ oddelenia), 1985 – 2015 v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (spoluzakladateľ, od 1992 vedúci Laboratória genetiky človeka), od 2016 v Ústave klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV (vedúci Oddelenia genetiky človeka), súčasne 1995 – 2000 na Subkatedre lekárskej genetiky Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita), od 2005 aj na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave; 2004 DrSc., 2013 profesor. Spočiatku sa zaoberal zavádzaním nových antropogenetických vyšetrovacích metód do praxe, v súčasnosti sa zaoberá genetickou výbavou človeka na úrovni DNA, genetickou podstatou dedičných ochorení a zavádzaním techník rekombinantnej DNA (génového inžinierstva) na pre- a postnatálnu DNA diagnostiku dedičných ochorení u ľudí. Spolupodieľal sa na identifikácii génov zodpovedných za kongenitálny glaukóm, degeneráciu retiny a hluchoty u slovenských Rómov a charakterizácii génov zodpovedných za mnohé dedičné ochorenia časté v populácii Slovenska. Od 1992 súdny znalec v odbore genetika, odvetvie analýza DNA. Autor a spoluautor 3 monografií: Molekulárna genetika vybraných monogénne dedičných ochorení (2005, autor), Vrodené vývinové chyby očí (A szem fejlődési rendellenességei, 2009, spoluautor) a Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku (2014, spoluautor), vyše 120 vedeckých článkov s vysokým citačným ohlasom publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch, ako aj mnohých vedecko-popularizačných článkov. Od 2002 prezident Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, 2002 – 15 člen etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, člen viacerých domácich i zahraničných spoločností, od 2008 člen Učenej spoločnosti SAV, nositeľ mnohých ocenení.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 24. januára 2018.

Kádaši, Ľudevít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadasi-ludevit