Kadaň

Text hesla

Kadaň — mesto v Česku v Úsťanskom kraji v okrese Chomutov na ľavom brehu rieky Ohře v podhorí Doupovských hôr; 18-tis. obyvateľov (2010). Priemysel strojársky, ťažobný (povrchová ťažba hnedého uhlia, ťažba kaolínu, bentonitu a i.), keramický, textilný, odevný, stavebných materiálov, potravinársky, energetický (tepelné elektrárne Prunéřov a Tušimice). Turistické a kultúrne stredisko severozápadných Čiech.

Založené pravdepodobne koncom 11. alebo v 1. polovici 12. stor. ako trhová osada, prvýkrát písomne doložené 1186, keď sa stalo majetkom johanitov (špitálnikov), v 1. polovici 13. stor. povýšené na slobodné kráľovské mesto a bol tam postavený hrad. R. 1362 vyhorelo, následne bolo obnovené, 1366 mu Karol IV. udelil právo úplnej samosprávy a o rok neskôr právo výročného trhu. Na jar 1421 dobyté husitmi, v septembri 1421 vojskami druhej križiackej výpravy proti husitom. Počas tridsaťročnej vojny niekoľkokrát vyplienené a vypálené (1631, 1635), počas vojen o rakúske dedičstvo znova spustošené (1746 časť mesta vyhorela). R. 1750 – 55 bol hrad na príkaz Márie Terézie prestavaný na kasárne a až do 1. svetovej vojny bolo mesto sídlom rakúsko-uhorskej armády. R. 1938 – 45 súčasť Nemecka. Po 2. svetovej vojne bolo vysídlené nemecké obyvateľstvo a nahradené českým a slovenským. Koncom 20. stor. sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia historického centra a prestavba mesta.

Stavebné pamiatky: z veľkej časti zachované pôvodné hradby (koniec 13. – 1. štvrtina 14. stor., prestavané v 15. stor.) s Mikulovickou bránou (14. stor., nazývaná aj Svätá) a s barbakánom nezachovanej Kováčskej brány (15. stor.). Kráľovský mestský hrad (13. stor., prestavaný v 14. – 15. stor., neskorogoticky rozšírený v 1. polovici 16. stor., 1750 – 55 prestavaný na kasárne, upravený v 19. stor., reštaurovaný v 2. polovici 20. stor.), Kostol povýšenia sv. kríža (1654 – 1716, opravovaný v 18. – 19. stor., na mieste staršieho, písomne doloženého v 2. polovici 13. stor., prestavaného v 2. polovici 15. stor., z ktorého sa zachovala klenutá predsieň a časti veže), bývalý špitálsky Kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa (pôvodne z poslednej štvrtiny 12. stor., obnovený v polovici 15. stor., barokovo upravený v 18. stor. a opravený 1812 – 13), bývalý kláštor alžbetínok so špitálom (založený 1746, upravovaný v 19. – 20. stor.) a s barokovým Kostolom sv. Alžbety a sv. rodiny (1753 – 55), cintorínsky Kostol sv. Anny (1592 – 1600, opravený pred 1804, na mieste staršieho, dreveného zo 16. stor.), kláštor františkánov s Kostolom Panny Márie a 14 sv. pomocníkov (neskorogotický z 2. polovice 15. stor. – začiatku 16. stor., rozšírený v 16. stor. a barokovo upravený v 17. – 18. stor., kostol 1473 – 80, celý areál reštaurovaný v 90. rokoch 20. stor., dnes Mestské múzeum), bývalý kláštor minoritov (15. – 16. stor., prestavaný v 18. stor., začiatkom 19. stor. upravený na piaristické gymnázium), barokový stĺp Najsvätejšej Trojice (1753 – 55), Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (1641), kalvária (posledné desaťročie 17. stor.). Radnica (15. stor., neskorogoticky prestavaná 1502 – 20, barokovo prestavaná 1719 – 21, upravená v 19. stor.), bývalá mestská škola (16. stor.). V centre mesta sa zachovalo viacero pôvodných neskorogotických a renesančných meštianskych domov barokovo upravených s cennými architektonickými detailmi a klenbami, na námestí fontána s barokovou balustrádou (18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kadaň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadan