Kačur, Jozef

Text hesla

Kačur, Jozef, 5. 7. 1942 Podolínec, okres Stará Ľubovňa — slovenský matematik. R. 1964 – 67 a 1971 – 85 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1967 – 70 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a od 1980 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) v Bratislave; 1985 DrSc., 1994 profesor. Zaoberá sa matematickou analýzou, numerickou a aplikovanou matematikou (špeciálne funkcionálnou analýzou), modernými metódami riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc, matematickou fyzikou a i. Autor a spoluautor viac než 90 vedeckých článkov, autor monografie Rotheho metóda v evolučných rovniciach (Method of Rothe in Evolution Equations, 1985), ako aj viacerých vysokoškolských učebných textov. Absolvoval mnohé zahraničné študijné a prednáškové pobyty, člen redakčných rád dvoch zahraničných a jedného domáceho vedeckého časopisu, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kačur, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacur-jozef