Káčer, Ladislav

Text hesla

Káčer, Ladislav, 8. 11. 1919 Tekovský Hrádok, okres Levice – 3. 6. 1991 Bratislava — slovenský chemik. R. 1943 – 46 pôsobil na SVŠT (dnes STU), 1946 – 47 na Povereníctve techniky a 1947 – 60 v Chemických závodoch Dynamit Nobel (neskoršie Chemické závody J. Dimitrova), 1960 – 64 riaditeľ Výskumného ústavu agrochemickej technológie, 1964 – 70 technický námestník riaditeľa Chemických závodov J. Dimitrova v Bratislave, 1970 – 90 pôsobil na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU; 1972 – 80 prodekan, 1977 – 82 vedúci Katedry chemickej technológie silikátov); 1980 profesor. Zaoberal sa technológiou výroby priemyselných hnojív a kyanatanu draselného ako herbicídu, neskôr aj problematikou povrchovej úpravy keramických výrobkov napr. s využitím vodného skla. Spoluautor viac ako 20 patentov.

Zverejnené v marci 2017.

Káčer, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacer-ladislav