Kačáni, Vladislav

Text hesla

Kačáni, Vladislav, 20. 5. 1933 Mládzovo, okres Poltár – 2. 2. 2007 Bratislava — slovenský psychológ a pedagóg. Od 1958 pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, od 1971 na novozaloženej Katedre pedagogickej psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od 1995 na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici; 1982 DrSc., 1989 profesor. Zaoberal sa psychologickými problémami výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnou psychológiou v škole. Autor monografií Úvod do pedagogiky (1974) a Osobnosť žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese (1983), spoluautor viacerých vysokoškolských učebníc, napr. Základy učiteľskej psychológie (2004), Psychológia a pedagogika pomáhajú škole (2005).

Zverejnené v marci 2017.

Kačáni, Vladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacani-vladislav