Kačala, Ján

Text hesla

Kačala, Ján, 8. 4. 1937 Dobšiná, okres Rožňava — slovenský jazykovedec a vysokoškolský pedagóg. R. 1958 – 63 pôsobil na Gymnáziu v Pezinku, 1963 – 92 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave (1981 – 91 riaditeľ), od 1992 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (od 1993 vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry, 1998 – 2004 Katedry slovenského jazyka) a 1997 – 2013 aj na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; 1983 DrSc., 1995 profesor. Externe pôsobil na katedrách slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1970 – 74), na Pedagogickej fakulte v Nitre (1970 – 74, 1987 – 89) a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1991 – 92). R. 1988 – 90 člen Predsedníctva SAV, 1987 člen korešpondent SAV, 1988 člen korešpondent ČSAV. R. 1996 – 99 predseda, neskôr člen Ústrednej jazykovej rady (poradného orgánu ministra kultúry SR), 1995 – 99 predseda Akreditačnej komisie (poradného orgánu vlády SR).

Zaoberá sa spisovným slovenským jazykom, predovšetkým slovenskou aj všeobecnou syntaxou, sémantickou syntaxou, lexikológiou, lexikografiou, dejinami spisovnej slovenčiny, teoretickými a praktickými otázkami jazykovej kultúry, ako aj teoretickými otázkami jazykovedy. Autor monografií Doplnok v slovenčine (1971), Sloveso a sémantická štruktúra vety (1989), Slovenčina vec politická? (1994), Návrat ku koreňom. Komentáre, úvahy, príhovory z rokov 1990 – 1994 (1994), Kultúrne rozmery jazyka (1997), Spisovná slovenčina v 20. storočí (1998), Syntaktický systém jazyka (1998), Slovenčina pri míľnikoch slovenských dejín (2002), Systém jazykových kategórií (2006), Slovenčina v literárnej praxi (2006), Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine (2009), Zložené útvary v jazyku (2010), Profily slovenských jazykovedcov 20. storočia (2011), K podstate vety (2012), Syntagmatický slovosled v slovenčine (2013), Jazykové kategórie v slovenčine (2014), Jazyk majstrov (2014), State o slovenskej kvantite a rytmickom zákone (2014), Teória vetného člena (2015), Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí (2017), Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (2017) a Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (2018), ako aj vyše 500 vedeckých štúdií uverejnených v domácich a v zahraničných časopisoch, spoluautor 5. zväzku Slovníka slovenského jazyka (1965), spoluautor a hlavný redaktor Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987), vedúci autorského kolektívu pripravujúceho Pravidlá slovenského pravopisu (1991), spoluautor Encyklopédie jazykovedy (1993), Náčrtu dejín spisovnej slovenčiny (2001), Prehľadu dejín spisovnej slovenčiny (2006) a súboru štúdií Interdisciplinárne aspekty cestopisných próz Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii a Dojmy z Francúzska (Aspectos interdisciplinarios de los libros de viajes de Martin Kukučín Paseo por la Patagonia e Impresiones de Francia, 2017).

R. 1983 – 92 predseda pravopisnej a 1986 – 92 Ortoepickej komisie JÚĽŠ SAV, dlhoročný funkcionár vedeckých kolégií SAV pre jazykovedu, 1982 – 90 podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV. Člen redakčných rád a hlavný redaktor časopisov Kultúra slova (1971 – 91) a Jazykovedný časopis (1991 – 93). Člen a predstaviteľ vedeckých rád, orgánov a komisií viacerých vysokých škôl a domácich i medzinárodných vedeckých spoločností. Nositeľ Radu Ľ. Štúra II. triedy (2011).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 9. apríla 2018.

Kačala, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacala-jan